Arkiv

Archive for juni, 2011

Del 2, Cloudberry, ett ärende som i värsta fall aldrig funnits

När kommunstyrelsens ordförande väl upptäckt och mentalt accepterat att det är ett nytt ärende, ett miljonlån till ett privat företag, en dimmig eftermiddag i nådens år 2010, och ämnar pröva det – så prövas det aldrig.  Är hela ärendet ogiligt för att man inte prövade det formellt i kommunstyrelsen? Naturligtvis inte, varför skulle det vara det, eller varför skulle det inte vara det, men det är ett typexempel på hårklyverier som skulle kunna användas i debatten om vad som sades eller inte sades. Eller beslutades. Efter kommunfullmäktige den 20 juni 2011 har vi lärt oss en sak. Att vår redogörelse för miljonlånet inte skall tillmätas större tilltro än Bröderna Grims sagor. Något som undertecknad funderade över på gårdagens kommunfullmäktige, är det verkligen någon mening att försöka debattera synen på ärendeförloppet och verkligheten när den avfärdas som amsagor i vårt högst beslutande organ?

Ett försök till redovisning av ärendet av miljonlånet, när det väl blivit ett ”formellt” ärende.

[Notera att detta inte är en garanterat  100%igt ordagrann redogörelse då det inte finns några inspelningar/upptagningar eller protokoll som redovisar överläggningarna, utan grundar sig på anteckningar, under och efter sammanträdet, ansvaret för redogörelsen är undertecknad författare]

Jag tyckte det var en bra bakgrund att börja med detaljplanerna, tyckte Åke Nilsson.

Klart som korvspad att hela utvecklingen i Kittelfjäll skulle ställas på sin spets och användas som politisk hävarm. Flera ledamöter gjordes osäkra från första stund, ingen ville förlora insatserna i kommunteknik, ingen ville äventyra utvecklingen eller försena den. När ledamoten Tommy Streling väl fick ordet tillbaka, när ärendet ”verkligen” blivit ett ärende, påpekas att bolaget har en väldigt svag likviditet. Det har ingen likviditet alls, svarar Åke Nilsson. Det känns som det är ett bolag på väg mot konkurs, fortsätter Streling, sen är Cloudberry ett särintresse och inte den enda exploatören i Kittelfjäll.

Rickard Norberg undrar om kommunstyrelsen verkligen har möjlighet att fatta ett sådant beslut?  Åke Nilsson ger ingen replik utan  ordet passas vidare till Lars Eliasson som funderar på om Sperling är rätt person att driva det här själv och om han inte skulle behöva en kompanjon. Samtidigt kanske det går fortare om han går i konkurs och någon tar vid. Men det kanske dröjer tio år så vi kanske ska nappa på det här ändå. Mikael Österberg tar till orda och säger att det är billigt med en miljon för kommunen för att syna den här satsningen.

Billigt för att syna? Värt sitt pris? Värt att riskera? Jo, säkerheten i Malgovik förutsätts helt säker.

Det känns som nåt katta släpat in, säger Margareta Löfgren, vi får inte glömma att han är affärsman. Han är där för att tjäna pengar och inte för den goda sakens skull.

Flera ledamöter i kommunstyrelsen lade stor vikt i sina yttranden att det skulle betyda mycket för byarna i övre Vojmådalen.

Streling pekar igen på att det är ett särintresse, att det finns en risk för en ny dominant aktör som får monopol på Kittelfjäll och framför funderar Streling kring brist på kompetenta kompanjoner och vad PB & Co egentligen vill och att det bästa vore att ledningen av idag stannar kvar för driften. Vilket i uppgörelsen verkade mycket osäkert på det hela taget. I det här läget begär Streling ajournering och Åke Nilsson summerar överläggningarna och redovisar läget som han ser det. Janne stannar kvar men PB blir inte kvar. De har fått frågan om de vill delta i nyemissionen men de har inte sagt nej, säger Åke Nilsson. Men det som Nilsson lägger störst tonvikt vid var att om det inte funnits ett utrymme i panten skulle frågan aldrig lyfts i kommunstyrelsen. Först tar vi beslutet, sen måste vi få panten sedan betalar vi ut.

Något svar på Norbergs fråga om kommunstyrelsens delegation gavs aldrig så vitt Streling minns det.

Åke Nilsson säger några ord om det här med stöd till enskilda. Motivet är att Sperling/Cloudberry sitter med ett köpekontrakt på hotellet och det faller om han inte ordnar handpenningen. Det som krävs för att vi ska få den här expansionen är lite av en monopolställning som det kan bli här. Det är viktigt att vi är hyfsat överens om vi ska ta ett beslut, säger Nilsson. Katharina Hahlin ställer då en befogad fråga, jag vill att det är juridiskt riktigt annars vill jag reservera mig. Det vill jag ha garantier på. Det är då kommunchefen uttalar att man har gjort den bedömningen.

Ajournering sker

Detta är inledningen på ett låneärende. Hur skulle en banktjänsteman eller företagsekonom reagerat i detta ögonblick när ett konkursfärdigt bolag ska låna medel när man inte har pengar till handpenningen till köpeobjektet ens? Inte nog med tveksamheten kring otillbörligt stöd till enskilda företag, utan affärsmässigheten och risken är betydande stor från första början. Det är inte klarlagt om kommunstyrelsen har delegation att göra det och huruvida det är juridiskt riktigt.

Återupptagande av förhandlingarna

Vi har en säkerhet i fastigheter. Kommunallagen tillåter investeringar i turismverksamhet, säger kommunchefen. Jag kan inte garantera eller ta gift på att det är lagligt enligt alla regler, säger Åke Nilsson.

Streling är skeptisk både till att låna ut till handpenningen och skapa en monopolsituation som riskerar begränsa och/eller låsa utvecklingen. Streling föreslår att man fördjupar beredningen och yrkar på återremittering för fördjupad beredning. När detta yrkande utsägs skall det noteras i protokollet. Det gjordes aldrig.

Jag förstår invändningarna, säger Åke Nilsson men att bereda vidare är att säga nej i nuläget.

Då är de som vill fördjupa kunskapsläget och följer försiktighetsprinicpen nejsägare när de bara vill ha fakta på bordet för att kunna ta bra och välgrundade beslut (reflektion idag)

Ska jag föra det till protokollet, frågar Nilsson när yrkandet redan skall stå i protokollet.

Det finns så mycket frågetecken som behöver rätas ut genom återremittering, säger Bengt Bergsten.

Jag tycker att det vore olyckligt om det blir en affär av det här, säger Nilsson.

För till protokollet, ett särskilt yttrande att vi förordar fördjupad beredning, säger Streling.

Mmm ok. För till protokollet, svarar Åke Nilsson.

Vi tror det är lagligt, jag utgår från att vi kan göra det här, säger Åke Nilsson när Hahlin fortsätter vara tvivlande.

De vill ha en skrivning att de är tveksamma och det är väl ok, säger Åke Nilsson om Streling och (PA).

Sedan beskrivningen. Vi skriver det här på ett korrekt sätt, säger Nilsson. Vi skriver in innan att-satserna att Tommy Streling särskilt påtalar att en noggrann beredning skall utföras fortsättningsvis.

Vi skulle haft en komplett beslutskrivning men ni vet hur det är så jag och Rickard tar ansvar för ett det blir korrekt formulerat och så justerar vi det omedelbart, avslutar Åke Nilsson. Omröstning sker och kommunchefen hastar iväg för att omedelbart se till att utbetalningen sker.

Summering

Det fanns inget låneärende på dagordningen till kommunstyrelsen den 3 november.  Det lyfts inte heller när mötet öppnas.  Ärendet smögs upp inom ramen för ett detaljplansärende där hela utvecklingen sades äventyras om man inte tog steget och deltog i nyemissionen för att ”få fart” på utvecklingen i Kittelfjäll. Man sades även äventyra investeringar i kommunalteknik och tänk om kommunen förlorade 40 mkr på detta.  Men nyemissionen krävde ett miljonlån till handpenningen… Hur många av kommunstyrelseledamöterna kände inte att det stod väldigt mycket på spel, sett till hur ordförande Åke Nilsson presenterat ärendet (se blogginlägg del 1).

Rickard Norberg fick aldrig något svar om lånet var inom ramen för kommunstyrelsens befogenheter. Det har visat sig att förvaltningrätten sett saken som av principiell vikt och skall avgöras av kommunfullmäktige. Richard Norbergs fråga borde definitivt besvarats.

Katharina Hahlin fick aldrig svar på om det var riktigt lagligt och gavs aldrig några garantier. Detta borde kommunen och kommunalrådet tagit reda på från förbundjuristerna vid SKL eller annan kommunjuridisk konsultation.

Helt bärande för merparten ledamöter i kommunstyrelsen, för att låna ut, var den så självklara panten i fastigheterna i Malgovik. I vilken grad var dessa fastigheter belånade, i vilken grad fanns uttagna pantbrev, var hamnade kommunen i kölistan på panten då det var s.k. överhypotek? Inga notiser finns, avstämt i efterhand, i nyutagna panter hos inskrivningsmyndigheten. Vilket var värdet på fastigheterna och var befann sig pantbreven på totalt 11 miljoner kr? Inte ens ekonomichefen hade digitala handlingar utan hänvisade häromdagen (juni 2011) till kommunchefen och kommunalrådet.

Lånet är ännu inte återbetalat. Cloudberry Village AB  är försatt i konkurs. Handlingarna (lån, pant etc)  som ligger utlagda på socialdemokraternas hemsida är inte instämplade men sägs vara diarieförda. Varför lägger man ut handlingar som inte är tydligt diarieförda? Oavsett, att panten för säkerheten verkligen var säker, var inget som vi ledamöter hade svart på vitt. Vi var tvungna att förlita oss på de utfästelser som Åke Nilsson förespeglade kommunstyrelsen. Än idag, vet inte hur säker själva säkerheten är.

Investeringar i turismverksamhet var möjligt enligt kommunallagen, men var ett lån lagligt? Nej, bankverksamhet till handplockade privata företag är näppeligen tillåtet enligt förbundjuristerna vid SKL. Förvaltningsdomstolen har beslutat att ogiltigförklara miljonlånet vilket markerar och bekräftar råmärkena. Det är stöd som är acceptabelt när synnerligen starka skäl föreligger. Sådana skäl förelåg inte, enligt förvaltningsrättens dom.

Ingen riskbedömning utfördes heller  kring en möjlig monopolsituation som försvårar/låser utvecklingen i Kittelfjäll. Vid en eventuellt sluten nyemission, om 9 eller upp till 18 miljoner kr, skulle Cloudberry Village AB:s  ägare fortfarande vara majoritetsägare och då med lejonparten av fastigheter med skidservitut och liftar. Konstituerandet av ett kommundelägt liftbolag skulle varit komplicerat i uppgörelsen av upplösandet av servitut och förmodligen en dyrköpt affär. Vilket senare påtalades den 7 december 2010 i kommunstyrelsen. En nyemission ansåg vi i PA vara olämpligt att deltaga i, däremot såg vi positivt på ett liftbolag, förutsatt öppna kort: en oberoende värdering och tydlig organisations- och affärsplan.

I protokollen av den 3 novemebr nämns aldrig att Streling yrkat på återremittering. Inte heller att något yrkande återtagits. Återtogs det? Nej, inte uttryckligen. I protokollen nämns aldrig att Streling avgett något yttrande alls. I protokollen nämns aldrig att Streling begärt ett särskilt yttrande att PA förordar en fördjupad beredning. Det var en och endast en mening PA ville föra till protokollet, inte något referat, vilket kommunen/majoriteten gjort gällande i yttranden till förvaltningsrätten. I protokollet nämns aldrig en passus, märkt Streling, skulle skrivas in i beslutstexten. Summerat föreligger närmast en misstanke om urkundsförfalskning p.g.a ett antal övertydligt upprepade tomrum för att man i protokollet skulle uppvisa en fullständig enighet som vaccination mot eventuella överklagningar. Det här förfarandet är under all kritik. Och dessvärre så upprepades det den 7 december. I Cloudberryärendet har Tommy Streling aldrig yttrat sig, vare sig den 3 november , eller den 7 december.  Det här, kombinerat med att många frågetecken rätades ut dagarna efter miljonlånets verkställighet, ledde till att undertecknad valde att laglighetspröva beslutet genom en överklagan till förvaltningsrätten. Det som är vår grundade demokratiska rättighet.

Ett ärende kan sedan aldrig direktjusteras om inte ärendebeskrivning eller beslutformulering finns på pränt. Ändå gjordes så i ärendet. Förfarandet är på intet sätt tillåtet. Om brott begicks låter vi vara osagt.

Kommunstyrelsens ledamöter var helt i händerna på kommunstyrelsens ordförande och dennes långa dragning och kunskapsläge, därtill personliga vinkling av läge, risker och behov. Ett stort antal frågeställningar, som borde besvarats, ”förvann” i överläggningarna och i slutpläderingen. I efterhand upplevde flera att man ställdes inför ett svårt ultimatum, lånet skulle beslutas och verkställas samma dag. Demokratisk och partimässig förankring omöjliggjordes. Sådant skall man inte utsätta några politiker för – utan grundlig skriftlig beredning, ärendebeskrivning och beslutsformulering. I en så stor fråga som förvaltningsrätten ansett vara av prinicipiell art.

Slutsummering och förslag till ansvarsutkrävande

Förvissa är det okänt intill dagens datum om kommunen kommer att få igen sin utlånade miljon. Lånet förföll den sista april. Kommunen kunde sagt upp lånet tidigare, enligt klausulen, när en annan ägarkonstellation trädde fram för Hotell Kittelfjäll och Fjällaktiviter  i Västerbotten AB. Så skedde aldrig för att minimera risken, men detta ligger inom ramen för 2011 års granskning. Det föreligger dock fortfarande en risk att kommunen lider ekonomisk skada så länge inte skulden är reglerad, vilket skall tas med i beräkningen idagläget, inför revision och ansvarsprövning

Malgoviksfastigheten värderades av Boporten mars 2011 men är inget marknadsvärde, utan snarast övervärderat där grunden utgörs av en kassaflödesanalys. Sett till Bo Södergrans byggnadstekniska inventering finns ett tämligen akut restaureringsbehov med uppskattad kostnad om cirka ½ mkr. Fastigheten köptes för 2,9 mkr och sett i ett omvärldsperspektiv, i ett 10-årsperspektiv, för Malgoviks vidkommande, då är ett realistiskt marknadsvärde kring 2-2½ mkr. I en verklig  marknadssituation/exekutiv försäljning kan köpeskillingen hamna under 2 mkr.  Pantbrev finns på totalt 11 mkr och banken med sitt företräde har 2 mkr i sin korg. Det råder således en risk att kommunen kan lida ekonomisk skada.

Till följd av hanteringen av ärendet anser vi i PA att det redan uppkommit en förtroendeskada för kommunens vidkommande. Kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter genom lånet, vilket kommunfullmäktige skulle beslutat om. Förvaltningsrätten har även ogiltigförklarat miljonlånet som stred mot KL 2 kap 8§. Förvisso har kommunen överklagat domen men den juridiska och normativa vägledningen är solklar. I övrigt måste påpekas att kommunens hantering bedöms strida mot en sund medelsförvaltningen enligt kommunallagen.

Kommunstyrelsens ordförande har ett mycket stort ansvar för att tillse att alla frågeställningar och frågetecken rätas ut inför beslut, då ärendet fördes upp mitt under ett annat pågående ärende. Skarp kritik riktas mot ordförande som inte tillsåg att frågor och tveksamheter besvarades, samt att ärendebeskrivning och beslutsformulering inte fanns skriftligt tillhanda då ärendet och beslutet ansågs kunna justeras omedelbart, trots frånvaron av skrivningar. PA:s förslag till ansvarsutkrävande var att ge en anmärkning till kommunstyrelsen och inte bevilja kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson ansvarsfrihet.

Tommy Streling, för Politiskt Alternativ

(Här finns länken till yttrandet som vi lämnade in inför fullmäktige den 20 juni 2011 : http://www.politiskt-alternativ.se/dok/PA-KFM_20-juni-2011.pdf )

Kategorier:Uncategorized