Politiskt Alternativs partiprogram 2018-2022

Vill du ta reda på vad Politiskt Alternativ vill arbeta för i Vilhelminapolitiken i framtiden?

Läs vårt partiprogram 2018-2022

Läs det fördjupade partiprogrammet här

Kategorier:Uncategorized

Politiskt Alternativs svar på Budgetremissen 2019-2021

Politiskt Alternativ (PA) inkom med ett mer ingående svar på budgetremissen än de andra partierna. S, C och SD inkom med korta svar där de förordar att godkänna de utökade ramar som Utbildningsnämnden och Socialnämnden har efterfrågat. M och V har inte svarat och KD har muntligen uppgett att de avser ställa sig bakom utökade ramar samt arbeta vidare med frågan om personal- och kompentensförsörjningsåtgärder, vilket PA ställer sig positiva till.

Kort sagt, eftersom det är valår avser de övriga partierna inte besluta mer än ramarna och istället vänta in fullmäktige med den nya mandatperiodens förhållanden, det är ju dem som ska besluta om budgeten. PA däremot avser visa sin politiska vilja och har undersökt möjligheterna och en del av behoven som finns i de olika nämnderna.

Vill du läsa hur vi ser på kommunens ekonomi i dagsläget och för framtiden? Läs vårt budgetsvar här.

Men efter det att allt underlag kommit oss tillhanda inkom kommunrevisionen med ett äskande om ca 675 tkr vilket inte är omnämnt i PAs budgetsvar.

Kategorier:Uncategorized

PA:s budgetremissvar inför budget 2017-2019

Hej!

Här kommer budgetremissvaret från Politiskt Alternativ.

Ligger i blogginlägget som PDF-fil, klicka på blå text!

Reviderat PA budgetremissvar Vilhelmina kommun 2017 o 2018

 

 

Kategorier:Uncategorized

PA:s förslag till budget 2016-2018

Så var det dags. Att försöka knyta ihop säcken. Att summera alla förslag och skarpa besparingar i en slutlig driftsbudget som ska beslutas i dag i kommunfullmäktige den 19 oktober.

PA lämnade som enda parti in ett budgetremissvar avseende budgetförslagen, första veckan i maj. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, nämnder och kommunstyrelsen har berett besparingsförslag (under april), efter det följde gruppledarsamtal där somt och visst diskuterades och där PA lade skarpa förslag och förslag till utredningsuppslag. Så följde PSG (politisk samverkansgrupp) där ett tämligen omfattande beredningsmaterial (och förslag) arbetades fram från förvaltningarna och presenterades. In i sista stund (innan sista kommunstyrelsesammanträdet) kom nya förslag och besparingsförslag, från majoriteten (S/V/BB).

Men när man nagelfar S/V/BB:s budgetförslag, finner man att metoden att få budgeten i balans är att i nämnder och styrelse lägga in s.k. generella besparingar. Beaktat så omfattande beredning och utredning sista halvåret, är det inte realistiskt att tro att fler besparingar är möjliga. Man undviker också att budgetera för återuppöppnade avdelningen ”Svalan” på Strandbacka. De generella besparingar och Svalan omsluter summerat 9,4 miljoner kr.

I majoritetens budgetförslag anges ett resultat om 3 miljoner i överskott. Snarare är denna budget underbudgeterad med ett underskott på minus 6,4 miljoner kr. Det är inte en budget i verklig balans. Det kräver mellan 9-10 mkr i tilläggsfinansiering. Det är i ljuset av detta mycket anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern ställer sig bakom detta budgetförslag (budget och strategiplan), då det i praktiken är underbudgeterat och endast kommer leda till stora verksamhetsunderskott och ett än större hål i plånboken (kommunkassan).

PA har försökt att hålla en stram budget, samtidigt behålla eller utveckla verksamheter. Vi tycker det är väldigt viktigt att musieverksamheten, som helhet, bibehålls. Varken förvaltning eller utveckling kommer ske, om bara byggnaden och samlingarna blir ”räddat”.

Musikskolan har vi från första början kämpat för, att ha kvar, till dess alternativ finns, t.ex.  en kulturskola i stil med Storumans kulturakademi. PA har budgeterat för musikskola för hela 2016, men då merparten partier tagit ställning gör att lägga ner musikskolan, har PA klart och tydligt budgeterat för ett stöd om 650 tkr för 2017 och 2018, för att visa att alternativa driftformer, en kulturskola i föreningsregi, är något kommunen ska och kommer stötta.

Skolan i Latikberg, kämpar PA för och vi kommer arbeta för att F-3-skolan fullföljs, precis som S/V/BB/M/Kd/C gör i sin budget- och strategiplan (men där kommunstyrelsen gick emot detta och röstade för en nedläggning). En skola ska inte läggas ner för att ”man” inte kan (=vill) skaka fram 240 000 kr till investeringar.

I övrigt tycker vi att barnomsorg på kvällstid är viktigt att genomföra. Vi stöttar Vänsterns motion helt, och budgeterar för förvaltningens modell med en halvtidstjänst (förmodligen på Skogsbacken). Det här en är jämlikhetsfråga, att man ska ha möjlighet till barnomsorg, även på kvällstid.

Vårt förslag till driftbudget finner du här: PA slutlig driftbudget 2016 t 2018

Inte så mycket text, mest siffror, men för den som vill se förslaget i detalj, så är så det ser ut.

Kategorier:Uncategorized

Budgetremiss 2016-2018, PA:s remissyttrande mm

Hej!

En och annan har undrat varför det är så tyst och om det står till som på många andra håll i politiken runtom i landet, att inför valet så skryter politiker ikapp och så fort valresultatet är offentligt så svalnar intresset för att driva debatt i media och sociala medier.

Även om PA:s röst har varit sparsam i massmedier, de sista månaderna, så har vår röst i Vilhelminapolitiken på intet sätt tystnat, tvärtom, vi kämpar vidare som oppositionsparti och i händelse av samsyn har vi inget problem med att stödja majoriteten (som tagit makten genom politiskt sjöröveri), för en kommun måste, oavsett tokstolligheter och krumsprång, arbeta vidare och ta ansvar, för kommunen, för ekonomi och verksamheter, och dess utveckling. För Vilhelminas bästa.

Mycket har hänt sedan valet 2014, PA fick då 11% och tog tre mandat i fullmäktige och var plötsligt dubbel vågmästare, och såg på pappret ut att kunna påverka politiken avsevärt. Men avhoppet från PA, en politisk vilde, ställde allt över ända och gav S&V majoriteten, då de sistnämnda i egentlig mening förlorat valet. Nu styr de vidare. S/V/BB.

Men allt detta har inte hindrat oss från driva vår politik i kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktige. Diskussionerna i olika media, bloggar (och Tyck Till spalter) har gått höga, om budgeten, om besparingsutredningar och hur besparingsförslagen slutligen kom att se ut.  Det ryktas och spekuleras, om vem som lagt vilka förslag och i sin tur ställt sig bakom.

Av det skälet så lägger vi härmed ut vårt budgetremissyttrande offentligt. Inget annat parti i Vilhelmina lämnade in något remissvar PA Budget remissvar 2016 – 2018 6maj2015 Men än idag har inte något annat oppositionsparti eller ”alliansen” lämnat något remissvar eller konkret förslag till budget. Om det finns det en hel del att säga. Eftersom turerna varit många, slutbuden i driftbudgeten kom först under dagen, under gårdagens (29/9) kommunstyrelsesammanträde, så har PA nu avsikten att slutsummera detaljförändringar och lägga en egen skuggbudget, vilket kommer att lämnas in till budgetfullmäktige den 19 oktober.

Redan före den så kallade PSG (Politisk samverksgrupp) tillsattes, innan sommaren, så lämnade PA in förslag till besparingar och utredningsförslag vid den sista gruppledarträffen som föregick PSG. Även efter att PSG-uppdraget var avslutat och besparingsförslag presenterade, så inlämnade PA ett yttrande som bemötte de konkreta besparingsförslagen och även gav förslag till fortsatta utredningsuppslag. Det första förslaget ligger som en bilaga sist i  PA yttrande 14 sept PSG 23 aug 2015

Inget annat parti ingav utredningsförslag, före PSG-beredningens start. PA ingav sedan sitt avslutande yttrande före kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde (för att alla partier i god tid skulle kunna beakta våra idéer, uppslag och konkreta prissatta förslag). Endast S/V/BB ingav ett yttrande, strax före ks-au. Övrig opposition har varit ytterst knapphändig i att förmedla sin syn och sina besparingsförslag.

PA gör således sitt jobb, vi arbetar vidare, ger alla partier i god tid chansen att ta del av våra politiska förslag. Så även om det från och till är lite tyst i massmedia och s.k. bloggar, så är vi inte tysta på något vis, i den politiska processen och vardagspolitiska slitgörat.

Några viktiga ställningstaganden  korthet:

  • PA vill behålla musikskolan i kommunal drift till dess ett fullgott kulturskolealternativ finns (där kommunen medfinansierar ca 500000 kr och på så vis sparar ca 800 000 kr/år), att jämföra med Storumans Kulturakademi som har byggt upp en förträfflig modell och verksamhetbredd (besök gärna deras hemsida och läs verksamhetsberättelserna)
  • Museiverksamheten bibehålls som idag, inga besparingar (ingen avveckling av museiintendenttjänsten) och ingen organisationsförändring. Kulturarv, skolklassguidning, kulturevenemang, kulturaktiviteter, museiutveckling och nya utställningar, och inte minst besöksmålet (mitt i kyrkstaden) i sig, värderar vi väldigt högt.
  • Feriearbete till ungdomar vill inte PA spara på.
  • PA har inte gått med på en nedläggning av Latikberg skola.

Mer information kommer läggas ut på bloggen, inför budgetfullmäktige den 19 oktober där PA kommer presentera en balanserad budget.

Kategorier:Uncategorized

PA – medlemsmöte på måndag

september 25, 2014 2 kommentarer

Med aningen kort varsel inbjuder Politiskt Alternativ till medlemsmöte nu på måndag den 29 september.

Ärenden som avhandlas: valteknisk samverkan, eventuella politiska samarbeten, nomineringar, sista veckans händelser kommenteras, det slutliga valresultatet, kommunens budget mm.

Tid: 19.30

Plats: Lundqvists stugmotell, samlingslokalen, ingång mot Granvägen

Nya som gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Kategorier:Uncategorized

Pressmeddelande: Dementi om politiskt samarbete

Dementi om samarbete mellan PA och Socialdemokraterna

Under den senaste veckan har många tolkat massmedias rapportering som om ett politiskt samarbete vore klart mellan Politiskt Alternativ (PA) och Socialdemokraterna (S). Inget kan vara mer fel. Det har inte funnits och finns inga partibeslut om att inleda ett samarbete.

Redan dagen efter valdagen bjöd Socialdemokraterna i Vilhelmina in PA till samtal kring den mycket bekymmersamma och svåra parlamentariska situationen där ingen entydig politisk majoritet återfinns åt något håll. Som partier måste vi ta vårt samhällsansvar och undersöka alla möjliga lösningar.

För S alt. S/V fanns en tydlig ”regeringsmöjlighet” genom ett eventuellt samarbete med PA. Samverkar PA med C/Kd/M krävs ytterligare stöd för en majoritet. Då Vänsterpartiet avböjt vidare diskussioner om en blocköverskridande politisk samling återstod Sd som ”vågmästare” – ett parti helt utan lokaltpolitiskt program och agenda. Samtalet mellan S och PA lämnade därför dörren öppen för fortsatta samtal och eventuella förhandlingar om ett samarbete. Det var detta som PA beslutade om förra onsdagen.

Under gårdagens medlemsmöte (22/9) tog PA beslutet att inte fortsätta samtalen om eventuellt samarbete. Beslut togs också att inte inleda några förhandlingar. Förhandlingar har således aldrig förekommit mellan PA och S alt. S/V.

Politiskt Alternativ kommer nu fortsätta sitt arbete med eftervalsanalys och inleda samtal om möjligheterna till valteknisk samverkan med övriga partier. Det interna partiarbetet måste nu få sin tid och vi beklagar att vår vilja att ta ansvar i den allvarliga politiska situation har lett till vantolkningen att samarbete redan beslutats och inletts.

Styrelsen för Politiskt Alternativ

Kategorier:Uncategorized