Politiskt Alternativs partiprogram 2018-2022

Vill du ta reda på vad Politiskt Alternativ vill arbeta för i Vilhelminapolitiken i framtiden?

Läs vårt partiprogram 2018-2022

Läs det fördjupade partiprogrammet här

Kategorier:Uncategorized

Politiskt Alternativs svar på Budgetremissen 2019-2021

Politiskt Alternativ (PA) inkom med ett mer ingående svar på budgetremissen än de andra partierna. S, C och SD inkom med korta svar där de förordar att godkänna de utökade ramar som Utbildningsnämnden och Socialnämnden har efterfrågat. M och V har inte svarat och KD har muntligen uppgett att de avser ställa sig bakom utökade ramar samt arbeta vidare med frågan om personal- och kompentensförsörjningsåtgärder, vilket PA ställer sig positiva till.

Kort sagt, eftersom det är valår avser de övriga partierna inte besluta mer än ramarna och istället vänta in fullmäktige med den nya mandatperiodens förhållanden, det är ju dem som ska besluta om budgeten. PA däremot avser visa sin politiska vilja och har undersökt möjligheterna och en del av behoven som finns i de olika nämnderna.

Vill du läsa hur vi ser på kommunens ekonomi i dagsläget och för framtiden? Läs vårt budgetsvar här.

Men efter det att allt underlag kommit oss tillhanda inkom kommunrevisionen med ett äskande om ca 675 tkr vilket inte är omnämnt i PAs budgetsvar.

Annons
Kategorier:Uncategorized

PA:s budgetremissvar inför budget 2017-2019

Hej!

Här kommer budgetremissvaret från Politiskt Alternativ.

Ligger i blogginlägget som PDF-fil, klicka på blå text!

Reviderat PA budgetremissvar Vilhelmina kommun 2017 o 2018

 

 

Kategorier:Uncategorized

PA:s förslag till budget 2016-2018

Så var det dags. Att försöka knyta ihop säcken. Att summera alla förslag och skarpa besparingar i en slutlig driftsbudget som ska beslutas i dag i kommunfullmäktige den 19 oktober.

PA lämnade som enda parti in ett budgetremissvar avseende budgetförslagen, första veckan i maj. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, nämnder och kommunstyrelsen har berett besparingsförslag (under april), efter det följde gruppledarsamtal där somt och visst diskuterades och där PA lade skarpa förslag och förslag till utredningsuppslag. Så följde PSG (politisk samverkansgrupp) där ett tämligen omfattande beredningsmaterial (och förslag) arbetades fram från förvaltningarna och presenterades. In i sista stund (innan sista kommunstyrelsesammanträdet) kom nya förslag och besparingsförslag, från majoriteten (S/V/BB).

Men när man nagelfar S/V/BB:s budgetförslag, finner man att metoden att få budgeten i balans är att i nämnder och styrelse lägga in s.k. generella besparingar. Beaktat så omfattande beredning och utredning sista halvåret, är det inte realistiskt att tro att fler besparingar är möjliga. Man undviker också att budgetera för återuppöppnade avdelningen ”Svalan” på Strandbacka. De generella besparingar och Svalan omsluter summerat 9,4 miljoner kr.

I majoritetens budgetförslag anges ett resultat om 3 miljoner i överskott. Snarare är denna budget underbudgeterad med ett underskott på minus 6,4 miljoner kr. Det är inte en budget i verklig balans. Det kräver mellan 9-10 mkr i tilläggsfinansiering. Det är i ljuset av detta mycket anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern ställer sig bakom detta budgetförslag (budget och strategiplan), då det i praktiken är underbudgeterat och endast kommer leda till stora verksamhetsunderskott och ett än större hål i plånboken (kommunkassan).

PA har försökt att hålla en stram budget, samtidigt behålla eller utveckla verksamheter. Vi tycker det är väldigt viktigt att musieverksamheten, som helhet, bibehålls. Varken förvaltning eller utveckling kommer ske, om bara byggnaden och samlingarna blir ”räddat”.

Musikskolan har vi från första början kämpat för, att ha kvar, till dess alternativ finns, t.ex.  en kulturskola i stil med Storumans kulturakademi. PA har budgeterat för musikskola för hela 2016, men då merparten partier tagit ställning gör att lägga ner musikskolan, har PA klart och tydligt budgeterat för ett stöd om 650 tkr för 2017 och 2018, för att visa att alternativa driftformer, en kulturskola i föreningsregi, är något kommunen ska och kommer stötta.

Skolan i Latikberg, kämpar PA för och vi kommer arbeta för att F-3-skolan fullföljs, precis som S/V/BB/M/Kd/C gör i sin budget- och strategiplan (men där kommunstyrelsen gick emot detta och röstade för en nedläggning). En skola ska inte läggas ner för att ”man” inte kan (=vill) skaka fram 240 000 kr till investeringar.

I övrigt tycker vi att barnomsorg på kvällstid är viktigt att genomföra. Vi stöttar Vänsterns motion helt, och budgeterar för förvaltningens modell med en halvtidstjänst (förmodligen på Skogsbacken). Det här en är jämlikhetsfråga, att man ska ha möjlighet till barnomsorg, även på kvällstid.

Vårt förslag till driftbudget finner du här: PA slutlig driftbudget 2016 t 2018

Inte så mycket text, mest siffror, men för den som vill se förslaget i detalj, så är så det ser ut.

Kategorier:Uncategorized

Budgetremiss 2016-2018, PA:s remissyttrande mm

Hej!

En och annan har undrat varför det är så tyst och om det står till som på många andra håll i politiken runtom i landet, att inför valet så skryter politiker ikapp och så fort valresultatet är offentligt så svalnar intresset för att driva debatt i media och sociala medier.

Även om PA:s röst har varit sparsam i massmedier, de sista månaderna, så har vår röst i Vilhelminapolitiken på intet sätt tystnat, tvärtom, vi kämpar vidare som oppositionsparti och i händelse av samsyn har vi inget problem med att stödja majoriteten (som tagit makten genom politiskt sjöröveri), för en kommun måste, oavsett tokstolligheter och krumsprång, arbeta vidare och ta ansvar, för kommunen, för ekonomi och verksamheter, och dess utveckling. För Vilhelminas bästa.

Mycket har hänt sedan valet 2014, PA fick då 11% och tog tre mandat i fullmäktige och var plötsligt dubbel vågmästare, och såg på pappret ut att kunna påverka politiken avsevärt. Men avhoppet från PA, en politisk vilde, ställde allt över ända och gav S&V majoriteten, då de sistnämnda i egentlig mening förlorat valet. Nu styr de vidare. S/V/BB.

Men allt detta har inte hindrat oss från driva vår politik i kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktige. Diskussionerna i olika media, bloggar (och Tyck Till spalter) har gått höga, om budgeten, om besparingsutredningar och hur besparingsförslagen slutligen kom att se ut.  Det ryktas och spekuleras, om vem som lagt vilka förslag och i sin tur ställt sig bakom.

Av det skälet så lägger vi härmed ut vårt budgetremissyttrande offentligt. Inget annat parti i Vilhelmina lämnade in något remissvar PA Budget remissvar 2016 – 2018 6maj2015 Men än idag har inte något annat oppositionsparti eller ”alliansen” lämnat något remissvar eller konkret förslag till budget. Om det finns det en hel del att säga. Eftersom turerna varit många, slutbuden i driftbudgeten kom först under dagen, under gårdagens (29/9) kommunstyrelsesammanträde, så har PA nu avsikten att slutsummera detaljförändringar och lägga en egen skuggbudget, vilket kommer att lämnas in till budgetfullmäktige den 19 oktober.

Redan före den så kallade PSG (Politisk samverksgrupp) tillsattes, innan sommaren, så lämnade PA in förslag till besparingar och utredningsförslag vid den sista gruppledarträffen som föregick PSG. Även efter att PSG-uppdraget var avslutat och besparingsförslag presenterade, så inlämnade PA ett yttrande som bemötte de konkreta besparingsförslagen och även gav förslag till fortsatta utredningsuppslag. Det första förslaget ligger som en bilaga sist i  PA yttrande 14 sept PSG 23 aug 2015

Inget annat parti ingav utredningsförslag, före PSG-beredningens start. PA ingav sedan sitt avslutande yttrande före kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde (för att alla partier i god tid skulle kunna beakta våra idéer, uppslag och konkreta prissatta förslag). Endast S/V/BB ingav ett yttrande, strax före ks-au. Övrig opposition har varit ytterst knapphändig i att förmedla sin syn och sina besparingsförslag.

PA gör således sitt jobb, vi arbetar vidare, ger alla partier i god tid chansen att ta del av våra politiska förslag. Så även om det från och till är lite tyst i massmedia och s.k. bloggar, så är vi inte tysta på något vis, i den politiska processen och vardagspolitiska slitgörat.

Några viktiga ställningstaganden  korthet:

  • PA vill behålla musikskolan i kommunal drift till dess ett fullgott kulturskolealternativ finns (där kommunen medfinansierar ca 500000 kr och på så vis sparar ca 800 000 kr/år), att jämföra med Storumans Kulturakademi som har byggt upp en förträfflig modell och verksamhetbredd (besök gärna deras hemsida och läs verksamhetsberättelserna)
  • Museiverksamheten bibehålls som idag, inga besparingar (ingen avveckling av museiintendenttjänsten) och ingen organisationsförändring. Kulturarv, skolklassguidning, kulturevenemang, kulturaktiviteter, museiutveckling och nya utställningar, och inte minst besöksmålet (mitt i kyrkstaden) i sig, värderar vi väldigt högt.
  • Feriearbete till ungdomar vill inte PA spara på.
  • PA har inte gått med på en nedläggning av Latikberg skola.

Mer information kommer läggas ut på bloggen, inför budgetfullmäktige den 19 oktober där PA kommer presentera en balanserad budget.

Kategorier:Uncategorized

PA – medlemsmöte på måndag

september 25, 2014 2 kommentarer

Med aningen kort varsel inbjuder Politiskt Alternativ till medlemsmöte nu på måndag den 29 september.

Ärenden som avhandlas: valteknisk samverkan, eventuella politiska samarbeten, nomineringar, sista veckans händelser kommenteras, det slutliga valresultatet, kommunens budget mm.

Tid: 19.30

Plats: Lundqvists stugmotell, samlingslokalen, ingång mot Granvägen

Nya som gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Kategorier:Uncategorized

Pressmeddelande: Dementi om politiskt samarbete

Dementi om samarbete mellan PA och Socialdemokraterna

Under den senaste veckan har många tolkat massmedias rapportering som om ett politiskt samarbete vore klart mellan Politiskt Alternativ (PA) och Socialdemokraterna (S). Inget kan vara mer fel. Det har inte funnits och finns inga partibeslut om att inleda ett samarbete.

Redan dagen efter valdagen bjöd Socialdemokraterna i Vilhelmina in PA till samtal kring den mycket bekymmersamma och svåra parlamentariska situationen där ingen entydig politisk majoritet återfinns åt något håll. Som partier måste vi ta vårt samhällsansvar och undersöka alla möjliga lösningar.

För S alt. S/V fanns en tydlig ”regeringsmöjlighet” genom ett eventuellt samarbete med PA. Samverkar PA med C/Kd/M krävs ytterligare stöd för en majoritet. Då Vänsterpartiet avböjt vidare diskussioner om en blocköverskridande politisk samling återstod Sd som ”vågmästare” – ett parti helt utan lokaltpolitiskt program och agenda. Samtalet mellan S och PA lämnade därför dörren öppen för fortsatta samtal och eventuella förhandlingar om ett samarbete. Det var detta som PA beslutade om förra onsdagen.

Under gårdagens medlemsmöte (22/9) tog PA beslutet att inte fortsätta samtalen om eventuellt samarbete. Beslut togs också att inte inleda några förhandlingar. Förhandlingar har således aldrig förekommit mellan PA och S alt. S/V.

Politiskt Alternativ kommer nu fortsätta sitt arbete med eftervalsanalys och inleda samtal om möjligheterna till valteknisk samverkan med övriga partier. Det interna partiarbetet måste nu få sin tid och vi beklagar att vår vilja att ta ansvar i den allvarliga politiska situation har lett till vantolkningen att samarbete redan beslutats och inletts.

Styrelsen för Politiskt Alternativ

Kategorier:Uncategorized

Enkätsvar från Politiskt Alternativ till SR sameradion / SVT Sápmi

Härom veckan skickade Politiskt Alternativ in våra svar på enkäten till SR Sameradion / SVT Sápmi.

Vi trodde nog att vi skulle få möjlighet att delta på något vis i deras valturné i Sápmi, men icke.

Frågan om eventuellt deltagande skickades nämligen till deras redaktion i mycket god tid, men något svar fick vi inte förrän samma dag som programmet gick av stapeln i Vilhelmina.

Således blev det Socialdemokraternas Åke Nilsson och Centerns Annika Andersson som debatterade ett antal frågor.

SR / SVT bestämmer helt klart ramarna och upplägget och vilka som ska deltaga från vilka partier. Den politiska massmediella regin blir följden och bara att beklaga.

Men för att ändå bringa klarhet, i vad PA svarat i enkäten, lägger vi här in en pdf-fil, för den som intresserar sig för hur vi ställer oss i frågor som rör det samiska och Sápmi.

PA, 9 svar till sameradion & SVT Sapmi PDF

 

Kategorier:Uncategorized

Handlingsprogram för Politiskt Alternativ 2014-2018

Här kommer vårt kompletta handlingsprogram/den utökade valplattformen/

för hur kommunlistan Politiskt Alternativ (PA) vill arbeta och utveckla Vilhelmina kommun kommande mandatperiod.

Handlingsprogrammet ligger som en PDF-fil och är nedladdningsbart.

PA fördjupat program 2014-2018 PDF

 

Har du synpunkter, tips och förslag, oavsett din politiska hemvist, skriv en kommentar på bloggen eller mejla till:

Bengt Bergsten  bengt.bergsten@icloud.com

Maria Lundqvist  maria.lundqvist@vilhelmina.se

Åsa Össbo   asa_ossbo@msn.com

Tommy Streling  tommy_streling@msn.com

 

 

 

 

Kategorier:Uncategorized

Del 2, Cloudberry, ett ärende som i värsta fall aldrig funnits

När kommunstyrelsens ordförande väl upptäckt och mentalt accepterat att det är ett nytt ärende, ett miljonlån till ett privat företag, en dimmig eftermiddag i nådens år 2010, och ämnar pröva det – så prövas det aldrig.  Är hela ärendet ogiligt för att man inte prövade det formellt i kommunstyrelsen? Naturligtvis inte, varför skulle det vara det, eller varför skulle det inte vara det, men det är ett typexempel på hårklyverier som skulle kunna användas i debatten om vad som sades eller inte sades. Eller beslutades. Efter kommunfullmäktige den 20 juni 2011 har vi lärt oss en sak. Att vår redogörelse för miljonlånet inte skall tillmätas större tilltro än Bröderna Grims sagor. Något som undertecknad funderade över på gårdagens kommunfullmäktige, är det verkligen någon mening att försöka debattera synen på ärendeförloppet och verkligheten när den avfärdas som amsagor i vårt högst beslutande organ?

Ett försök till redovisning av ärendet av miljonlånet, när det väl blivit ett ”formellt” ärende.

[Notera att detta inte är en garanterat  100%igt ordagrann redogörelse då det inte finns några inspelningar/upptagningar eller protokoll som redovisar överläggningarna, utan grundar sig på anteckningar, under och efter sammanträdet, ansvaret för redogörelsen är undertecknad författare]

Jag tyckte det var en bra bakgrund att börja med detaljplanerna, tyckte Åke Nilsson.

Klart som korvspad att hela utvecklingen i Kittelfjäll skulle ställas på sin spets och användas som politisk hävarm. Flera ledamöter gjordes osäkra från första stund, ingen ville förlora insatserna i kommunteknik, ingen ville äventyra utvecklingen eller försena den. När ledamoten Tommy Streling väl fick ordet tillbaka, när ärendet ”verkligen” blivit ett ärende, påpekas att bolaget har en väldigt svag likviditet. Det har ingen likviditet alls, svarar Åke Nilsson. Det känns som det är ett bolag på väg mot konkurs, fortsätter Streling, sen är Cloudberry ett särintresse och inte den enda exploatören i Kittelfjäll.

Rickard Norberg undrar om kommunstyrelsen verkligen har möjlighet att fatta ett sådant beslut?  Åke Nilsson ger ingen replik utan  ordet passas vidare till Lars Eliasson som funderar på om Sperling är rätt person att driva det här själv och om han inte skulle behöva en kompanjon. Samtidigt kanske det går fortare om han går i konkurs och någon tar vid. Men det kanske dröjer tio år så vi kanske ska nappa på det här ändå. Mikael Österberg tar till orda och säger att det är billigt med en miljon för kommunen för att syna den här satsningen.

Billigt för att syna? Värt sitt pris? Värt att riskera? Jo, säkerheten i Malgovik förutsätts helt säker.

Det känns som nåt katta släpat in, säger Margareta Löfgren, vi får inte glömma att han är affärsman. Han är där för att tjäna pengar och inte för den goda sakens skull.

Flera ledamöter i kommunstyrelsen lade stor vikt i sina yttranden att det skulle betyda mycket för byarna i övre Vojmådalen.

Streling pekar igen på att det är ett särintresse, att det finns en risk för en ny dominant aktör som får monopol på Kittelfjäll och framför funderar Streling kring brist på kompetenta kompanjoner och vad PB & Co egentligen vill och att det bästa vore att ledningen av idag stannar kvar för driften. Vilket i uppgörelsen verkade mycket osäkert på det hela taget. I det här läget begär Streling ajournering och Åke Nilsson summerar överläggningarna och redovisar läget som han ser det. Janne stannar kvar men PB blir inte kvar. De har fått frågan om de vill delta i nyemissionen men de har inte sagt nej, säger Åke Nilsson. Men det som Nilsson lägger störst tonvikt vid var att om det inte funnits ett utrymme i panten skulle frågan aldrig lyfts i kommunstyrelsen. Först tar vi beslutet, sen måste vi få panten sedan betalar vi ut.

Något svar på Norbergs fråga om kommunstyrelsens delegation gavs aldrig så vitt Streling minns det.

Åke Nilsson säger några ord om det här med stöd till enskilda. Motivet är att Sperling/Cloudberry sitter med ett köpekontrakt på hotellet och det faller om han inte ordnar handpenningen. Det som krävs för att vi ska få den här expansionen är lite av en monopolställning som det kan bli här. Det är viktigt att vi är hyfsat överens om vi ska ta ett beslut, säger Nilsson. Katharina Hahlin ställer då en befogad fråga, jag vill att det är juridiskt riktigt annars vill jag reservera mig. Det vill jag ha garantier på. Det är då kommunchefen uttalar att man har gjort den bedömningen.

Ajournering sker

Detta är inledningen på ett låneärende. Hur skulle en banktjänsteman eller företagsekonom reagerat i detta ögonblick när ett konkursfärdigt bolag ska låna medel när man inte har pengar till handpenningen till köpeobjektet ens? Inte nog med tveksamheten kring otillbörligt stöd till enskilda företag, utan affärsmässigheten och risken är betydande stor från första början. Det är inte klarlagt om kommunstyrelsen har delegation att göra det och huruvida det är juridiskt riktigt.

Återupptagande av förhandlingarna

Vi har en säkerhet i fastigheter. Kommunallagen tillåter investeringar i turismverksamhet, säger kommunchefen. Jag kan inte garantera eller ta gift på att det är lagligt enligt alla regler, säger Åke Nilsson.

Streling är skeptisk både till att låna ut till handpenningen och skapa en monopolsituation som riskerar begränsa och/eller låsa utvecklingen. Streling föreslår att man fördjupar beredningen och yrkar på återremittering för fördjupad beredning. När detta yrkande utsägs skall det noteras i protokollet. Det gjordes aldrig.

Jag förstår invändningarna, säger Åke Nilsson men att bereda vidare är att säga nej i nuläget.

Då är de som vill fördjupa kunskapsläget och följer försiktighetsprinicpen nejsägare när de bara vill ha fakta på bordet för att kunna ta bra och välgrundade beslut (reflektion idag)

Ska jag föra det till protokollet, frågar Nilsson när yrkandet redan skall stå i protokollet.

Det finns så mycket frågetecken som behöver rätas ut genom återremittering, säger Bengt Bergsten.

Jag tycker att det vore olyckligt om det blir en affär av det här, säger Nilsson.

För till protokollet, ett särskilt yttrande att vi förordar fördjupad beredning, säger Streling.

Mmm ok. För till protokollet, svarar Åke Nilsson.

Vi tror det är lagligt, jag utgår från att vi kan göra det här, säger Åke Nilsson när Hahlin fortsätter vara tvivlande.

De vill ha en skrivning att de är tveksamma och det är väl ok, säger Åke Nilsson om Streling och (PA).

Sedan beskrivningen. Vi skriver det här på ett korrekt sätt, säger Nilsson. Vi skriver in innan att-satserna att Tommy Streling särskilt påtalar att en noggrann beredning skall utföras fortsättningsvis.

Vi skulle haft en komplett beslutskrivning men ni vet hur det är så jag och Rickard tar ansvar för ett det blir korrekt formulerat och så justerar vi det omedelbart, avslutar Åke Nilsson. Omröstning sker och kommunchefen hastar iväg för att omedelbart se till att utbetalningen sker.

Summering

Det fanns inget låneärende på dagordningen till kommunstyrelsen den 3 november.  Det lyfts inte heller när mötet öppnas.  Ärendet smögs upp inom ramen för ett detaljplansärende där hela utvecklingen sades äventyras om man inte tog steget och deltog i nyemissionen för att ”få fart” på utvecklingen i Kittelfjäll. Man sades även äventyra investeringar i kommunalteknik och tänk om kommunen förlorade 40 mkr på detta.  Men nyemissionen krävde ett miljonlån till handpenningen… Hur många av kommunstyrelseledamöterna kände inte att det stod väldigt mycket på spel, sett till hur ordförande Åke Nilsson presenterat ärendet (se blogginlägg del 1).

Rickard Norberg fick aldrig något svar om lånet var inom ramen för kommunstyrelsens befogenheter. Det har visat sig att förvaltningrätten sett saken som av principiell vikt och skall avgöras av kommunfullmäktige. Richard Norbergs fråga borde definitivt besvarats.

Katharina Hahlin fick aldrig svar på om det var riktigt lagligt och gavs aldrig några garantier. Detta borde kommunen och kommunalrådet tagit reda på från förbundjuristerna vid SKL eller annan kommunjuridisk konsultation.

Helt bärande för merparten ledamöter i kommunstyrelsen, för att låna ut, var den så självklara panten i fastigheterna i Malgovik. I vilken grad var dessa fastigheter belånade, i vilken grad fanns uttagna pantbrev, var hamnade kommunen i kölistan på panten då det var s.k. överhypotek? Inga notiser finns, avstämt i efterhand, i nyutagna panter hos inskrivningsmyndigheten. Vilket var värdet på fastigheterna och var befann sig pantbreven på totalt 11 miljoner kr? Inte ens ekonomichefen hade digitala handlingar utan hänvisade häromdagen (juni 2011) till kommunchefen och kommunalrådet.

Lånet är ännu inte återbetalat. Cloudberry Village AB  är försatt i konkurs. Handlingarna (lån, pant etc)  som ligger utlagda på socialdemokraternas hemsida är inte instämplade men sägs vara diarieförda. Varför lägger man ut handlingar som inte är tydligt diarieförda? Oavsett, att panten för säkerheten verkligen var säker, var inget som vi ledamöter hade svart på vitt. Vi var tvungna att förlita oss på de utfästelser som Åke Nilsson förespeglade kommunstyrelsen. Än idag, vet inte hur säker själva säkerheten är.

Investeringar i turismverksamhet var möjligt enligt kommunallagen, men var ett lån lagligt? Nej, bankverksamhet till handplockade privata företag är näppeligen tillåtet enligt förbundjuristerna vid SKL. Förvaltningsdomstolen har beslutat att ogiltigförklara miljonlånet vilket markerar och bekräftar råmärkena. Det är stöd som är acceptabelt när synnerligen starka skäl föreligger. Sådana skäl förelåg inte, enligt förvaltningsrättens dom.

Ingen riskbedömning utfördes heller  kring en möjlig monopolsituation som försvårar/låser utvecklingen i Kittelfjäll. Vid en eventuellt sluten nyemission, om 9 eller upp till 18 miljoner kr, skulle Cloudberry Village AB:s  ägare fortfarande vara majoritetsägare och då med lejonparten av fastigheter med skidservitut och liftar. Konstituerandet av ett kommundelägt liftbolag skulle varit komplicerat i uppgörelsen av upplösandet av servitut och förmodligen en dyrköpt affär. Vilket senare påtalades den 7 december 2010 i kommunstyrelsen. En nyemission ansåg vi i PA vara olämpligt att deltaga i, däremot såg vi positivt på ett liftbolag, förutsatt öppna kort: en oberoende värdering och tydlig organisations- och affärsplan.

I protokollen av den 3 novemebr nämns aldrig att Streling yrkat på återremittering. Inte heller att något yrkande återtagits. Återtogs det? Nej, inte uttryckligen. I protokollen nämns aldrig att Streling avgett något yttrande alls. I protokollen nämns aldrig att Streling begärt ett särskilt yttrande att PA förordar en fördjupad beredning. Det var en och endast en mening PA ville föra till protokollet, inte något referat, vilket kommunen/majoriteten gjort gällande i yttranden till förvaltningsrätten. I protokollet nämns aldrig en passus, märkt Streling, skulle skrivas in i beslutstexten. Summerat föreligger närmast en misstanke om urkundsförfalskning p.g.a ett antal övertydligt upprepade tomrum för att man i protokollet skulle uppvisa en fullständig enighet som vaccination mot eventuella överklagningar. Det här förfarandet är under all kritik. Och dessvärre så upprepades det den 7 december. I Cloudberryärendet har Tommy Streling aldrig yttrat sig, vare sig den 3 november , eller den 7 december.  Det här, kombinerat med att många frågetecken rätades ut dagarna efter miljonlånets verkställighet, ledde till att undertecknad valde att laglighetspröva beslutet genom en överklagan till förvaltningsrätten. Det som är vår grundade demokratiska rättighet.

Ett ärende kan sedan aldrig direktjusteras om inte ärendebeskrivning eller beslutformulering finns på pränt. Ändå gjordes så i ärendet. Förfarandet är på intet sätt tillåtet. Om brott begicks låter vi vara osagt.

Kommunstyrelsens ledamöter var helt i händerna på kommunstyrelsens ordförande och dennes långa dragning och kunskapsläge, därtill personliga vinkling av läge, risker och behov. Ett stort antal frågeställningar, som borde besvarats, ”förvann” i överläggningarna och i slutpläderingen. I efterhand upplevde flera att man ställdes inför ett svårt ultimatum, lånet skulle beslutas och verkställas samma dag. Demokratisk och partimässig förankring omöjliggjordes. Sådant skall man inte utsätta några politiker för – utan grundlig skriftlig beredning, ärendebeskrivning och beslutsformulering. I en så stor fråga som förvaltningsrätten ansett vara av prinicipiell art.

Slutsummering och förslag till ansvarsutkrävande

Förvissa är det okänt intill dagens datum om kommunen kommer att få igen sin utlånade miljon. Lånet förföll den sista april. Kommunen kunde sagt upp lånet tidigare, enligt klausulen, när en annan ägarkonstellation trädde fram för Hotell Kittelfjäll och Fjällaktiviter  i Västerbotten AB. Så skedde aldrig för att minimera risken, men detta ligger inom ramen för 2011 års granskning. Det föreligger dock fortfarande en risk att kommunen lider ekonomisk skada så länge inte skulden är reglerad, vilket skall tas med i beräkningen idagläget, inför revision och ansvarsprövning

Malgoviksfastigheten värderades av Boporten mars 2011 men är inget marknadsvärde, utan snarast övervärderat där grunden utgörs av en kassaflödesanalys. Sett till Bo Södergrans byggnadstekniska inventering finns ett tämligen akut restaureringsbehov med uppskattad kostnad om cirka ½ mkr. Fastigheten köptes för 2,9 mkr och sett i ett omvärldsperspektiv, i ett 10-årsperspektiv, för Malgoviks vidkommande, då är ett realistiskt marknadsvärde kring 2-2½ mkr. I en verklig  marknadssituation/exekutiv försäljning kan köpeskillingen hamna under 2 mkr.  Pantbrev finns på totalt 11 mkr och banken med sitt företräde har 2 mkr i sin korg. Det råder således en risk att kommunen kan lida ekonomisk skada.

Till följd av hanteringen av ärendet anser vi i PA att det redan uppkommit en förtroendeskada för kommunens vidkommande. Kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter genom lånet, vilket kommunfullmäktige skulle beslutat om. Förvaltningsrätten har även ogiltigförklarat miljonlånet som stred mot KL 2 kap 8§. Förvisso har kommunen överklagat domen men den juridiska och normativa vägledningen är solklar. I övrigt måste påpekas att kommunens hantering bedöms strida mot en sund medelsförvaltningen enligt kommunallagen.

Kommunstyrelsens ordförande har ett mycket stort ansvar för att tillse att alla frågeställningar och frågetecken rätas ut inför beslut, då ärendet fördes upp mitt under ett annat pågående ärende. Skarp kritik riktas mot ordförande som inte tillsåg att frågor och tveksamheter besvarades, samt att ärendebeskrivning och beslutsformulering inte fanns skriftligt tillhanda då ärendet och beslutet ansågs kunna justeras omedelbart, trots frånvaron av skrivningar. PA:s förslag till ansvarsutkrävande var att ge en anmärkning till kommunstyrelsen och inte bevilja kommunstyrelsen ordförande Åke Nilsson ansvarsfrihet.

Tommy Streling, för Politiskt Alternativ

(Här finns länken till yttrandet som vi lämnade in inför fullmäktige den 20 juni 2011 : http://www.politiskt-alternativ.se/dok/PA-KFM_20-juni-2011.pdf )

Kategorier:Uncategorized